Examination of interactional behaviours between Turkish fathers and their children with autism spectrum disorder

Keywords: Fathers, Father-child interaction, Children with autism spectrum disorders, Turkey, Autism Spectrum Disorder

Abstract

The aim of the present study was to examine the relationship between Turkish fathers’ interactional behaviors and the engagement of their children with Autism Spectrum Disorder (ASD). The study is a descriptive and correlational study and the participants were thirty father-child dyads in which all children were diagnosed with ASD. Thirty    father-child interactions were videotaped for 15-25 minutes in a free-play context. Interactional behaviors of fathers were analyzed by the Maternal/Parental Behavior Rating Scale-Turkish Version (Diken, 2009) while interactional behaviors of children with ASD were analyzed by the Child Behavior Rating Scale-Turkish Version (Diken, 2009). The results revealed that fathers exhibited a moderate to low level of interactional behaviors while interacting with their children with ASD. When sensitivity-responsivity and emotional expressiveness behaviors of fathers increased in a positive way, interactional behaviors or engagement of children with ASD also increased in a positive way. On the other hand, when achievement-oriented, directive or teaching-oriented interactional behaviors of fathers increased, children with ASD showed less interactional or engagement behaviors. Finally, the educational level and age of fathers influenced some interactional behaviors of fathers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Psychiatric Association-APA (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders. American Psychiatric Publishing, Arlington, United States

Carter M. C. (2001). Using choice with game play to increase language skills and interactive behaviour in children with autism. Journal of Positive Behaviour Interventions, 3(3), 131-151.

Ceber-Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2000). Normal ve zihinsel engelli bebeklerde, anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi [Comparative analysis of mother-infant interaction in normal and mentally handicapped infants]. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 47-58.

Dawson, G., Hill, D., Spencer, A., Galpert, L., & Watson, L. (1990). Affective exchanges be-tween young autistic children and their mothers. Journal of Abnormal Child Psychology, 18(3), 335-345.

Diken, İ. H., (2009). Turkish mothers’ self-efficacy belief and styles of interaction with their children with language delays. Early Child Development and Care, 179(4), 425-436.

Diken, İ. H., (2012). Türk annelerinin ve özel gereksinimli çocuklarının etkileşimsel dav-ranışlarının araştırılması: Erken müdahaleye yönelik öneriler [Exploring Interactional Behaviors of Turkish Mothers and Their Children with Special Needs: Implications for Early Inter-vention]. Education and Science, 37(163), 283-296.

Diken, Ö. (2009). Ebeveyn davranışlarını değerlendirme ölçeği ve çocuk davranışlarını değer-lendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [Validity and reliability studies of the parent behavior assessment scale and the child behavior assessment scale]. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Diken, Ö., & Mahoney, G. (2013). Interactions between Turkish mother and preschool children with autism. Intellectual and Developmental Disabilities, 51(3), 190-200.

Diken, İ.H., Ardıç, A., & Diken, Ö. Gilliam, E. J. (2012). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu’nun (GOBDÖ-2-TV) geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması: Türkiye standardizasyon çalışması [Investigation of the validity and reliability of the Turkish Version of the Gilliam Autistic Disorder Rating Scale 2 (GARS-2-TV: Turkish standardiza-tion study]. Eğitim ve Bilim, 37(166), 318-328.

Doussard-Roosevelt A. J., Joe M.C., Bazhenova V.O., & Porges W. S. (2003). Mother-child interaction in austic and nonaustic children: Characteristics of maternal approach behaviors and child social responses. Development and Psychopathology, 15(277-295).

El-Ghoroury H. N., & Romanczyk G. R. (1999). Play interactions of family members towards children with autism. Journal of Autism and Development Disorders, 29(3), 249-258.

Flippin, M., & Watson, L. (2011). Relationships between the responsiveness of fathers and mothers and the object play skills of children with autism spectrum disorders. Journal of Early Intervention, 33(3), 220-234.

Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P., (2006). Educational research: Competencies for Analysis and Applications. (8. ed.). New Jersey: Pearson.

Giralonetto, L., & Tannock, R. (1994). Correlates of directiveness in the interactions of fathers and mothers of children with developmental delays. Journal of Speech and Hearing Re-search, 7(1178).

Hancock, B. T., Kaiser, P. A., & Delenay, M. E. (2002). Teaching parents of preschoolers at high risk. Topics in Early Childhood Special Education, ‘’(4), 191-212.

Ingersoll, B., & Schreibman, L. (2006). Teaching reciprocal imitation skills to young children with autism using a naturalistic behavioral approach: Effects on language, pretend play, and joint attention. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(4), 487-505.

Jones, A. E., & Carr, G. E. (2004). Joint attention in children with autism: Theory and intervention. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19(1), 13-26.

Kaiser, A. P., Hester, P. P., & McDuffie, A. S. (2001). Supporting communication in young children with developmental disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 27(2):143-150.

Karaaslan, O., Diken, I. H., & Mahoney, G. (2013). A randomized control study of Responsive Teaching with young Turkish children and their mothers. Topics in Early Childhood Special Education (TECSE), 33, 18-27.

Kim, J. M., & Mahoney, G. (2004). The effect of mother’s style of interaction on children’s engagement. Topics in Early Childhood Special Education, 24(1), 31-38.

Kim, J. M., & Mahoney, G. (2005). The effects of relationship focused intervention on Korean parents and their young children with disabilities. Research in Developmental Disabilities, 26, 117-130.

Küçüker, S., Ceber-Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2001). Erken eğitim programına katılan gelişimsel geriliği olan çocuklar ve anne-babalarının etkileşim davranışlarındaki değişimin incelenmesi [The examination of the change in the interaction behaviors of children with developmental retardation and their parents, who participated in the early education pro-gram]. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 61-71.

Landry, H. S., Smith, E. K., Swank, R. P., & Miller-Loncar, C. L. (2000). Early maternal and child influences on children’s later independent cognitive and social functioning. Child Development, 71(2), 358-375.

Mahoney, G., & Perales, F. (2003). Using relationship-focused intervention to enhance the social-emotional functioning of young children with autism spectrum disorders. Mandel School of Applied Social Science, 23(2), 74-86.

Mahoney, G., & Perales, F. (2005). Relationship-focused early intervention with children with pervasive developmental disorders and other disabilities: A comparative study. Develop-mental and Behaviour Pediatrics, 26(2), 77-85.

Maviş, İ. (2004). Türk anne-babaların çocuklarıyla etkileşim profili [Turkish parents' profile of interaction with their children]. A. Konrot (Ed.), 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sunulmuş Bildiri. Özel Eğitimden Yansımalar (1. bs.). Ankara: Kök Yayıncılık, 155-164.

McDuffie, A., & Yoder, P. (2010). Types of parent verbal responsiveness that predict language in young children with autism spectrum disorder. American Speech-Language- Hearing Association, 53(4), 1026-1039.

Meral, B. F. (2006). Babaların zihin engelli çocukların yetiştirilmesine yönelik katılım durumlarının belirlenmesi [Determination of the participation status of fathers in raising mentally disa-bled children]. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ruble, L., McDuffie, A., King, A.S., & Lorenz, D. (2008). Caregiver responsiveness and social interaction behaviors of young children with autism. Topics in Early Childhood Special Education, 20(5), 1-12.

Schietecatte, I., Roeyers, H., & Warreyn, P. (2012). Exploring the nature of joint attention impairments in young children with autism spectrum disorder: Associated social and cognitive skills. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1-12.

Siller, M., & Sigman, M. (2008). Modeling longitudinal change in the language abilities of children with autism: Parent behaviors and child characteristics as predictors of change. Developmental Psychology, 44(6), 1691-1704.

Steelman, L. M., Assel, M. A., Swank, P. R., Smith, K. E., & Landry, S. H. (2002). Early maternal warm responsiveness as a predictor of child social skills: Direct and indirect paths of influence over time. Applied Developmental Psychology, 23, 135-156.

Sucuoğlu, B. (2001). Zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların etkileşim örüntülerinin karşılaştırılması [The comparison of the interaction patterns of children with and without mental disabilities]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(1), 27-38.

Toper-Korkmaz, Ö. (2015). Eve dayalı olarak gerçekleştirilen etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programının (ETEÇOM) Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar ve anneleri üzerindeki etkililiği [The effectiveness of a home-based and interaction-based early child-hood intervention program on children diagnosed with autism spectrum disorder and on their mothers]. Yayımlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Töret, G., Özdemir, S., Gürel-Selimoğlu, Ö., & Özkubat, U. (2014). Otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuklarının günlük yaşam özellikleri, günlük oyun etkileşimleri, problem davranışlar ve iletişim stillerine ilişkin görüşleri [The opinions of parents having children with autism on their children's daily life characteristics, daily play interactions, problem behav-iors, and communication styles]. Ege Eğitim ve Dergisi, 15(1), 1-44.

Töret, G., Özdemir, S., & Özkubat, U. (2015). Ciddi düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ile annelerinin ebeveyn-çocuk etkileşimlerinin ebeveyn ve çocuk davranışları açısından incelenmesi [Investigation of parent-child interactions of children with severe autism spectrum disorder and their mothers in terms of parent and child behaviors]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(1), 1-22.

Turan, F. (2012). Normal ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin çocuklarının dil edinimine ilişkin görüşleri ile çocuklarıyla etkileşim biçimlerinin karşılaştırılması [The comparison of the views of mothers, who have children with and without special needs on their children's language acquisition, and of their interaction styles with their children]. Eğitim ve Bilim, 37(166).

Ülke-Kürkçüoğlu, B. (2010). 0-6 yaş arası çocukların temel gelişimsel özellikleri: Bilişsel gelişim ve dil gelişimi [Basic developmental characteristics of children aged 0-6: Cognitive devel-opment and language development]. D. H. İbrahim (Ed.), Erken Çocukluk Eğitimi, içinde (s. 136-167). Ankara: Pegem Akademi.

Vismara, A. L., & Lyons, L. G. (2007). Using perseverative interests to elicit joint attention behaviours in young children with autism: Theoretical and clinical implications for understanding motivation. Journal of Positive Behaviour Intervention, 9(4), 214-228.

Watson, R. L. (1998). Following the child’s lead: Mothers’ interactions with children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders 28(1), 51-59.

Whalen, C., Schreibman, L., & Ingersoll, B. (2006). The collateral effects of joint attention training on social initiations, positive affect, imitation, and spontaneous speech for young children with autism. Journal Autism Development Disorders, 36, 665-666.

Published
2020-03-11
How to Cite
Arslan, S., & Diken, Özlem. (2020). Examination of interactional behaviours between Turkish fathers and their children with autism spectrum disorder. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 1-19. https://doi.org/10.20489/intjecse.702082